Våre betingelser

Våre betingelser

1. Innledning

Denne avtale er inngått mellom Datalex Software AS og Kunden vedrørende leie av bruksrett «lisens» for bruk av hele eller deler av innhold og teknologi i produktet Datalex. Avtalen inngås automatisk ved førstegangs bruk av Datalex og full aksept av avtalen er en forutsetning for enhver bruk.

2. Bruksrett

Bruksrett leies utelukkende ut som abonnement – minimum 12 måneder for nye kunder. Abonnement må sies opp skriftlig senest en -1- måned før fornyelse, fornyelse følger fakturaperioden; for tiden 3 måneder. I motsatt fall er abonnementet automatisk fornyet for en ny periode på 3 måneder. Det er ikke anledning til å benytte programmet på noen som helst måte uten å akseptere hele lisensavtalen. Bruksretten følger definerte personer i programmet og er personlig. 1 person kan således bruke Datalex på mange enheter. Selv om flere definerte personer i programmet bruker samme enhet må det betales leie for alle definerte personer. Det er anledning til å definere felles brukere som f.eks. «Resepsjonen», men kun EN kan logge inn som denne bruker om gangen. Det er Kunden sitt ansvar å rapportere endringer til Datalex Software AS, både nye brukere og brukere som ikke lenger skal ha tilgang. Det er også Kunden sitt ansvar å stoppe tilgang for personer som ikke lenger skal bruke Datalex. Tilgang som ikke er stoppet og rapporter stoppet til Datalex Software blir belastet. Datalex Software AS har rett til å kontrollere manuelt eller automatisk hvilke brukere som er definert som aktive brukere.

3. Leveringen (Datalex Software AS’ plikter)

Datalex Software AS forplikter seg til å videreutvikle programvaren og rette feil. Disse endringene skal distribueres på egnet vis til Kunden minst 1 gang per år. Datalex Software AS tilstreber minst mulig feil i programmet og å utvikle et program som effektivt støtter opp om advokatens arbeid.

4. Vederlag (Kundens forpliktelser)

Vederlag For leveranser som omfattes av denne avtale skal Kunden betale slikt vederlag som fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste. Ved den årlige prisjusteringen kan Datalex Software AS justere prisen med inntil tolvmånedersendringen i Statistisk Sentralbyrås lønns-KPI. Dersom endringer i leveringsbetingelser og leveringsmåter medfører nye prismodeller eller Datalex Software AS ensidig endrer prisen utover denne KPI har kunden rett til å si opp lisensen i en 14 dagers periode fra Kunden ble orientert om prisendringen. Etter 14 dager uten tilbakemelding anses Kunden å ha akseptert de nye prisene. Fakturering og forsinket betaling Vederlaget faktureres i henhold til Datalex Software AS’ til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner. PT hvert kvartal med forfall ved periodestart. Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrenter etter lov om rente ved forsinket betaling. Faktura sendt pr. post ilegges et fakturagebyr. Også hvis man ønsker hyppigere fakturering enn hvert kvartal ilegges et fakturagebyr.

Mislighold
Ved vesentlig mislighold fra kundens side kan Datalex Software AS heve avtalen og terminere tjenestene med 10 dagers varsel. Forsinket betaling utover 14 dager er alltid vesentlig mislighold.

Oppsigelse og dens påvirkning på vederlaget
Brukeren må stenges og Datalex Software AS må informeres senest 1 måned før utgangen av kvartalet hvis en bruker ikke skal belastes for neste kvartal. Fakturert periode refunderes ikke. Dersom selskapet kun skal bruke Datalex til oppslag i gamle data må minst 1 bruker være definert slik at denne blir fakturert. Fakturering i slike oppslagsdatabaser vil skje på grunnlag av databasens størrelse og antall brukere.

Nye brukere og påvirkning på vederlaget
Ny brukere belastes fra etableringsdato. Er brukeren etablert 15/2 belastes februar og mars i Q1 og deretter hele kvartal. Etableres brukeren etter den 25 i måneden belastes ikke de første 1-5 dagene.

1. Rettigheter til Datalex

Alle rettigheter til Datalex programmet tilhører Datalex Software AS og er beskyttet av internasjonale konvensjoner og norsk lov om opphavsrett.

2. Force majeure

Alle rettigheter til Datalex programmet tilhører Datalex Software AS og er beskyttet av internasjonale konvensjoner og norsk lov om opphavsrett.

3. Eksklusivitet

Datalex Software AS gir Kunden en begrenset ikke-eksklusiv rett til bruk av Datalex for det antall brukere som er blitt avtalt.

4. Andre tjenester

Datalex Software AS leverer også andre tjenester som for eksempel support, drift av databaser og terminalservere. Disse tjenestene følger de samme prinsipper som er angitt i denne avtale. I tillegg følger spesifikke tjeneste avhengige betingelser. Normalt angitt i eget produktark.

5. Juridiske forbehold

Til tross for omfattende kvalitetssikring, vil det være helt umulig å kunne sikre seg mot eventuelle feil som kan ha oppstått i et så omfattende produkt som Datalex er. Datalex Software AS er kun ansvarlig overfor Kunden for programmet Datalex på den måten at feil skal rettes til neste versjon gitt at ressursene til retting står i forhold til feilens ulemper. For øvrig skal Datalex Software AS søke å utvikle et mest mulig feilfritt og hensiktsmessig produkt. Kunden godtar at han ikke kan gjøre noe krav gjeldende for mulige feil i Datalex. På bakgrunn av ovenstående, må informasjon som kan forårsake skade ved feil eller ufullstendighet, kvalitetssikres av brukeren. I alle tilfeller forbeholder Datalex Software AS seg å maksimalt erstatte et års abonnementsavgift for skade oppstått som følge av feil i programmet eller tjenestene.

6. Tvist om avtalen

Dersom det oppstår uenighet om tolkning eller rettsvirkninger av denne avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger. Fører ikke disse forhandlinger frem innen 60 dager, kan tvisten fremmes til avgjørelse ved domstolene. Verneting etter denne avtale er Oslo Tingrett (Datalex Software AS sitt verneting).